Specialörite hyzmatlar

Ⅰ.OEM:

Müşderilerimizden öndürilen önümiň gurluşy, Önümiň daşky görnüşi, LOGO korpusy, guty we ulanyjy el bilen çap etmek we ş.m.

Ⅱ.ODM:

ODM hyzmatyny berýän güýçli gözleg we barlag toparymyz bar.ODM taslamalarynda örän tejribeli, çeper eserlere we müşderileriň nusgalaryna görä öndürip bileris.Sufficienteterlik enjamlarymyz we ökde inersenerlerimiz çeper eserlere görä ajaýyp galyp, ajaýyp nusga alarlar.

Ⅲ.Hususy etiket dizaýny:

Täze iş taslamasyny başlamaga we möhüm iş maksatlaryna ýetmäge kömek etmek üçin adaty önümlerimizden mugt Hususy bellik dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.logotipiňiz, model belgiňiz, kompaniýanyň maglumatlary we bellige düzülen beýleki maglumatlar.Kompaniýaňyza güýçli logo ýa-da katalog kitaby gerek bolsa, arzan dizaýn hyzmatlary barada soraň.

Ⅳ.Fotosurat

Sargyt bereniňizden soň, bazary ösdürmek we satuwy höweslendirmek üçin önüm suraty hünärmenine mätäç bolup bilersiňiz, mugt Fotografiýa hyzmatymyzy bize habar beriň we lezzet alyň.