Statik Var Generator (SVG) - leeke faza

Gysga düşündiriş:

Garmoniki gözegçilik, Reaktiw güýç öwezini dolmak, Üç fazaly deňagramsyzlyk gözegçiligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň gysgaça mazmuny:

Işjeň güýç faktorynyň kompensatorlary (APFC) ýa-da dessine ädimsiz reaktiw güýç kompensatorlary diýlip hem bilinýän “Statik Var Generatorlar”, pes güýç faktorynyň we segmentleriň we amaly programmalaryň köpüsine reaktiw güýç isleginiň netijesinde ýüze çykýan güýç hiliniň meselelerine iň soňky jogapdyr.Olar ýokary öndürijilikli, ykjam, çeýe, modully we tygşytly işjeň süzgüçleriň görnüşi (APF), pes ýa-da ýokary woltly elektrik energiýasy ulgamlarynda güýç hiliniň meselelerine derrew we täsirli jogap berýär.Enjamlaryň has uzak ömrüni, has ýokary proses ygtybarlylygyny, güýç ulgamynyň kuwwatyny we durnuklylygyny ýokarlandyrýar we iň köp talap edilýän güýç hil standartlaryna we gözenek kodlaryna laýyk gelýän energiýa ýitgilerini azaldýar.
Pes güýç faktory gurnamalaryň işjeň energiýa ýitgilerini ýokarlandyrýar we olaryň durnuklylygyna täsir edýär.Adatça kadaly işlemek üçin goşmaça reaktiw güýji talap edýän induktiw ýa-da kuwwatly ýükler sebäpli ýüze çykýar.Pes güýç faktoryna beýleki goşant goşýanlar, çyzykly däl ýükleriň öndürýän garmoniki toklary we
elektrik ulgamynda ýüküň üýtgemegi.

Iş ýörelgesi:

SVG ýörelgesi Işjeň güýç süzgüçine gaty meňzeýär, loadük induktiw ýa-da kuwwatly tok döredýän mahaly, ýük toguny yza çekýär ýa-da naprýa .eniýäni öňe sürýär.SVG faza burç tapawudyny kesgitleýär we fazanyň burçuny ýasap, tora öňdebaryjy ýa-da yza galan tok döredýär
tok, transformator tarapyndaky naprýa .eniýe bilen deňdir, bu esasy güýç faktorynyň birligini aňladýar.YIY-SVG ýük deňsizligini hem düzetmäge ukyply.
未 标题 -2_ 画板 1
未 标题 -2-02

Tehniki aýratynlyklar:

TYPE 220V seriýa
Maksimum bitarap sim tok 5KWar
Nominal naprýa .eniýe AC220V (-20% ~ + 20%)
Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz ± 5%
Tor Leeke fazer
Jogap bermek wagty <10ms
Reaktiw elektrik öwezini dolmagyň derejesi > 95%
Maşynyň netijeliligi > 97%
Ingygylygy üýtgetmek 32 KHz
Aýratynlyklary saýlamak Garmonika bilen iş salyşyň / Garmonika we reaktiw güýç bilen iş salyşyň
Parallel sanlar Çäklendirme ýok.Singleeke-täk merkezleşdirilen gözegçilik moduly 8-e çenli güýç moduly bilen enjamlaşdyrylyp bilner
Aragatnaşyk usullary Iki kanally RS485 aragatnaşyk interfeýsi
(GPRS / WIFI simsiz aragatnaşygy goldaň)
Çekmezden beýiklik <2000m
Temperatura -20 ~ + 50 ° C.
Çyglylyk <90% RH, ortaça aýlyk iň pes temperatura 25 is, üstünde kondensasiýa bolmazdan
Hapalanmak derejesi Level derejesinden aşakda
Gorag funksiýasy Artykmaç ýükden goramak, enjamlary aşa tokdan goramak, aşa woltly gorag, tok naprýa .eniýesiniň deňagramsyzlygyny goramak, elektrik togunyň näsazlygyny goramak, aşa gyzgynlygy goramak, ýygylygy anomaliýany goramak, gysga utgaşma we ş.m.
Şowhun <50dB
Gurnama Tagta / diwar asylýar
Çyzyk ýoluna Yzky giriş (rack görnüşi), ýokarky giriş (diwara gurlan)
Gorag derejesi IP20

Önümiň daşky görnüşi:

Rack oturdylan görnüş:

11111
微 信 图片 _20220716111143
Model Kompensasiýa
kuwwaty (A)
Ulgam naprýa .eniýesi (V) Ölçegi (D1 * W1 * H1) (mm) Sowadyş tertibi
YIY SVG-5-0.22-2L-R 5 220 396 * 260 * 160 Mejbury howany sowatmak

Diwara gurlan görnüşi:

22
22222
Model Kompensasiýa
kuwwaty (A)
Ulgam naprýa .eniýesi (V) Ölçegi (D2 * W2 * H2) (mm) Sowadyş tertibi
YIY SVG-5-0.22-2L-W 5 220 160 * 260 * 396 Mejbury howany sowatmak

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň