Habarlar

 • Amerikan bazary üçin faza inwertory

  “Yiyen” -iň 120 / 240V bölünen fazaly inwertor zarýad berijileri 1000W-12000W-den geçýär, 12V, 24V, 48V-den 120 / 240V bölüniş fazasyna DC giriş bilen, köplenç tapylan bir fazaly üç simli orta nokatly bitarap güýç ulgamynyň bir görnüşi. Amerikaly.Fazanyň fazasy (Live to Live) naprýa ... eniýe ...
  Koprak oka
 • Lityum batareýamda Inverter haýsy ululykda ulanyp bilerin?

  Bu, hemişe berilýän sorag.Adatça, ýüklere bagly, inwertoryň kuwwaty şol bir wagtda ulanylýan enjamlardan az bolmaly däldir.Iň uly ýüküňiz mikrotolkun diýeliň.Adaty mikrotolkun 900-1200w aralygynda çekiler.Munuň bilen ...
  Koprak oka
 • Haýsy gowusy?“Pes ýygylyk” we “ýokary ýygylyk” inwertor?

  Kuwwatly inwertoryň iki görnüşi bar: Pes ýygylykly we ýokary ýygylykly güýç inwertory.gözenegiň daşynda inwertor, batareýanyň içinde saklanýan DC güýjüni (göni tok, 12V, 24V ýa-da 48V) öýüňizi işletmek üçin ulanyp boljak AC güýjüne (üýtgeýän tok, 230-240V) öwürýär ...
  Koprak oka
 • Lifepo4 batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamy nähili işleýär?

  Bu ýerde YIY kompaniýasynda elmydama müşderilerimiz üçin problemalary çözmäge kömek edip biljek pikirleri we tehnologiýalary gözleýäris.Şol tehnologiýalaryň biri batareýanyň energiýasyny saklamakdyr.Bizden batareýa satyn alýan müşderileriň käbiri sim we birikmegi bilenok.Bular sebäp bolup biler ...
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Geçen 2018-nji ýylda goldaw bereniňiz we goldaw bereniňiz üçin hemmäňize sag bolsun aýdýarys we 2019-njy ýylda bolşy ýaly elimizden gelenini ederis. Bu aýda satuw toparymyzy we inerener toparymyzy her ýyl satuw ýygnagyny geçirmek üçin bir ýere jemledik, geçen ýyl edenlerimizi gözden geçirmek we jemlemek. 2019-njy ýyl üçin meýilnama. ...
  Koprak oka
 • 90K-dan 260V çenli 20KVA reňkli LED röle stabilizatory

  Röle görnüşindäki 20Kva stabilizatory has durnukly dolandyryş tagtasyny we kadaly işlemegi talap edýär.Otherwiseogsam, gara ýa-da gönüden-göni ýakylýan dessine uly tok togalanmagy aňsat.YIYEN-iň tehniki artykmaçlygy, MCU tarapyndan dolandyrylýan PCB tagtasyny kabul etmek, biziň ...
  Koprak oka
 • No. 124 güýz Kanton ýarmarkasy barada maglumat

  15-nji oktýabrdan 19-njy oktýabr aralygynda “Yiyen Electric Technology” kompaniýasy 124-nji güýz Kanton ýarmarkasyna gatnaşdy we uly netije gazandy.Annualyllyk satuw gymmaty sebäpli, “Yiyen” elektrik tehnologiýasy kompaniýasy sergi üçin 4 sany kabinany üstünlikli aldy.Stend barada maglumat ...
  Koprak oka
 • 2018 ELEKTRIK & Gün-Tehnika

  “ELECTRICX & Solar-TEC”, Informa sergileri Eastakyn Gündogar elektrik energiýasy, yşyklandyryş we täze energiýa (MEE) halkara sergisini dowam etdirenden soň Demirgazyk Afrikada täze.Energetika pudagyndaky waka.Doganlyk sergi hökmünde o ...
  Koprak oka
 • ISO 9001: 2015 hasaba alyş şahadatnamasy

  “YIYEN Electric” tehnologiýa kompaniýasy, baş edaramyz we Zhejiang welaýatynyň ueueking şäherinde ýerleşýän stabilizator zawodydyr.Şençzhenen ýiýuan tehnologiýa kärhanasy, inwertorlary, lifepo4 batareýalaryny, UPS, stabilizatorlary we ş.m. öndürýän kömekçi korporasiýamyzdyr ...
  Koprak oka
 • Öýüm üçin gün energiýasy ulgamyny nädip saýlamaly?

  Öýleri elektrik bilen üpjün etmek üçin gün energiýasy ulgamyny barha köp adam saýlaýar.Adamlaryň dürli zerurlyklaryna baglylykda, gün energiýasy ulgamynyň üç esasy görnüşi bar: setde, setden (özbaşdak diýilýär) we gibrid.Bu makalada ünsi jemlär ...
  Koprak oka
 • Ösen relý kompensasiýa stabilizatorlary Okuw

  Stabilizatorlary we inwertorlary we LiFePO4 batareýalaryny öndürmekde öňdebaryjy hökmünde YIY zawodynda diňe bir in engineener toparlary däl, eýsem ökde satuw topary hem bar.Wagtal-wagtal satuwlar müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin öwrediler.2018-nji ýylyň iýun aýynda stabilizatorlar boýunça hünärmen jenap Kian ...
  Koprak oka
 • YIYEN Super kuwwat 100KVA naprýa .eniýe stabilizatorynyň ornaşdyrylmagy

  SBW super güýç naprýa .eniýe stabilizatory kompensasiýa transformatoryny we sazlaýjy transformatory öz içine alýar.Düzgünleşdiriji transformator doly mis bolmaly, sebäbi uglerod çotgasynyň kadaly hereket etmegi üçin diňe mis tekiz ýüzüne ýasalyp bilner.Kompensasiýa transformatory bolsa ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3