Işjeň garmoniki süzgüç (AHF) - Üç faza

Gysga düşündiriş:

Garmoniki gözegçilik,Reaktiw güýç öwezini dolmak, üç fazaly deňagramsyzlyk gözegçiligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň gysgaça mazmuny:

Işjeň garmoniki süzgüçler (AHF) tolkun formasynyň ýoýulmagy, pes güýç faktory, naprýa .eniýe üýtgemeleri, naprýa .eniýe üýtgemeleri we köp segmentler we amaly programmalar üçin deňagramsyzlyk sebäpli ýüze çykýan güýç hiliniň meselelerine iň soňky jogapdyr.Olar ýokary öndürijilikli, ykjam, çeýe, modully we tygşytly işjeň süzgüçleriň görnüşidir (APF), pes ýa-da ýokary woltly elektrik energiýa ulgamlarynda güýç hiliniň meselelerine derrew we täsirli jogap berýär.Enjamlaryň has uzak ömrüni, has ýokary proses ygtybarlylygyny, güýç ulgamynyň kuwwatyny we durnuklylygyny ýokarlandyrýar we iň köp talap edilýän güýç hil standartlaryna we gözenek kodlaryna laýyk gelýän energiýa ýitgilerini azaldýar.

AHF-ler garmonika, inter garmonika we kesiş ýaly ýüklerden tolkun şekilli ýoýulmalary we garmoniki toklar sebäpli ýüze çykýan garmoniki naprýa .eniýeleri, şol bir ululykdaky ýoýulan toklary hakyky wagtda sanjym edip, elektrik energiýasy ulgamynda fazanyň tersine ýok edýär.Mundan başga-da, AHF-ler bir enjamda dürli funksiýalary birleşdirip, başga-da birnäçe güýç hiliniň meselelerini çözüp bilerler.

Iş ýörelgesi:

Daşarky KT ýük akymyny kesgitleýär, sebäbi CPU ösen logiki dolandyryş arifmetikasyna eýe, görkezme tokyny çalt yzarlap bilýär, akylly FFT ulanyp ýük akymyny işjeň güýje we reaktiw güýje bölýär we garmoniki mazmuny çalt we takyk hasaplaýar.Soňra 20KHZ ýygylykda IGBT-i dolandyrmak we ýapmak üçin içerki IGBT sürüjiler tagtasyna PWM signalyny iberýär.Ahyrynda inwertor induksiýasynda ters faza kompensasiýa tokyny döredýär, şol bir wagtyň özünde KT çykyş tokyny hem kesgitleýär we negatiw seslenme DSP-e gidýär.Soňra DSP has takyk we durnukly ulgamy gazanmak üçin indiki logiki gözegçiligi dowam etdirýär.

序列 02
1

Tehniki aýratynlyklar:

TYPE 400V seriýa 500V seriýa 690V seriýa
Maksimum bitarap sim tok 15A 、 25A 、 50A 、
75A 、 100A 、 150A
100A 100A
Nominal naprýa .eniýe AC380V (-20% ~ + 20%) AC500V (-20% ~ + 20%) AC690V (-20% ~ + 20%)
Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz ± 5%
Tor Üç fazaly üç simli / üç fazaly dört simli
Jogap bermek wagty <40ms
Garmonika süzgüç 2-den 50-nji garmonika, öwezini dolmagyň sany saýlanyp bilner we ýekeje kompensasiýa diapazony düzedilip bilner
Garmoniki kompensasiýa derejesi > 92%
Bitarap çyzyk süzgüç ukyby Üç fazaly dört simli bitarap çyzygyň süzgüç kuwwaty fazaly süzgüçden 3 esse köpdür
maşynyň netijeliligi > 97%
Ingygylygy üýtgetmek 16 KHz 12.8 KHz 12.8 KHz
Aýratynlyklary saýlamak Garmonika bilen iş salyşyň / Garmonika we reaktiw güýç bilen iş salyşyň /
Garmonika we üç fazaly deňagramsyzlyk bilen iş salyşyň / Üç wariant
Parallel sanlar Çäklendirme ýok.Singleeke-täk merkezleşdirilen gözegçilik moduly 8-e çenli güýç moduly bilen enjamlaşdyrylyp bilner
Aragatnaşyk usullary Iki kanally RS485 aragatnaşyk interfeýsi (GPRS / WIFI simsiz aragatnaşygy goldaň)
Çekmezden beýiklik <2000m
Temperatura -20 ~ + 50 ° C.
Çyglylyk <90% RH, ortaça aýlyk iň pes temperatura 25 is, üstünde kondensasiýa bolmazdan
Hapalanmak derejesi Level derejesinden aşakda
Gorag funksiýasy Artykmaç ýükden goramak, enjamlary aşa tokdan goramak, aşa woltly gorag, elektrik togunyň goragy, aşa gyzgynlykdan goramak, ýygylygy anomaliýany goramak, gysga utgaşmany goramak we ş.m.
Şowhun <60dB <65dB
Gurnama Tagta / diwar asylýar Rack
Çyzyk ýoluna Yzky giriş (rack görnüşi), ýokarky giriş (diwara gurlan) Iň ýokary ýazgy
Gorag derejesi IP20

Önümiň daşky görnüşi:

Rack oturdylan görnüş:

11111
微 信 图片 _20220716111143
Model Kompensasiýa
kuwwaty (A)
Ulgam naprýa .eniýesi (V) Ölçegi (D1 * W1 * H1) (mm) Sowadyş tertibi
YIY AHF-50-0.4-4L-R (Ykjam) 50 400 515 * 510 * 89 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-75-0.4-4L-R 75 400 546 * 550 * 190 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-100-0.4-4L-R 100 400 586 * 550 * 240 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-150-0.4-4L-R 150 400 586 * 550 * 240 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-100-0.5-4L-R 100 500 675 * 495 * 275 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-100.69-4L-R 100 690 735 * 539 * 257 Mejbury howany sowatmak

Diwara gurlan görnüşi:

22
22222
Model Kompensasiýa
kuwwaty (A)
Ulgam naprýa .eniýesi (V) Ölçegi (D2 * W2 * H2) (mm) Sowadyş tertibi
YIY AHF-50-0.4-4L-W (Ykjam) 50 400 89 * 510 * 515 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-75-0.4-4L-W 75 400 190 * 513 * 599 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-100-0.4-4L-W 100 400 240 * 600 * 597 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-150-0.4-4L-W 150 400 240 * 600 * 597 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-100-0.5-4L-W 100 500 275 * 495 * 675 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-100.69-4L-W 100 690 275 * 539 * 735 Mejbury howany sowatmak

Gatyň görnüşi:

33
微 信 图片 _20220716132132
Model Kompensasiýa
kuwwaty (A)
Ulgam naprýa .eniýesi (V) Ölçegi (D3 * W3 * H3) (mm) Sowadyş tertibi
YIY AHF-100-0.4-4L-C 100 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-150-0.4-4L-C 150 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-200-0.4-4L-C 200 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-250-0.4-4L-C 250 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-300-0.4-4L-C 300 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-400-0.4-4L-C 400 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-300-0.5-4L-C 300 500 Ministrler Kabineti 1 Mejbury howany sowatmak
YIY AHF-300-0.69-4L-C 300 690 Ministrler Kabineti 1

* Kabinetiň ululygy: 800 * 1000 * 2200mm, 5 moduly ýerleşdirip biler.

* Kabinet 2 ululygy: 800 * 1000 * 1600mm, 3 moduly ýerleşdirip biler.

* Tablisa adaty spesifikasiýa, başga ululyklar gerek bolsa, özleşdirmek üçin bize ýüz tutuň.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň