Güýç inwertory saýlamak boýunça gollanma

Batareýa zarýad beriji bilen arassa sin tolkun inwertory

PSW7 seriýasy

1 GEN.

1kW-dan 6kW-a çenli

DSC_2052-220x220

Çyzykly interaktiw UPS

Netijelilik 85%

Artykmaç artykmaçlyk ukyby (300% / 20sek)

AC çykyş naprýa .eniýesini düzüň (100V 110V 120V 220V 230V 240V)

AC çykyşy: Faeke faza / goşa faza / bölüniş fazasy

Batareýa naprýa 12eniýesi 12V 24V 48V (Esasy çykyş güýji)

Çäklendirilmedik ýük ulanylyşy

Çäklendirilmedik batareýa wagty

Uzakdan dolandyryş funksiýasy (RMT)

Batareýa bilen AC arasynda adaty geçiriş wagty

Gorag: Artykmaç ýük, temperaturadan ýokary, zarýaddan ýokary, çykýan gysga utgaşma, fan gulpy, batareýanyň pes naprýa .eniýesi

Kuwwat tygşytlaýjy funksiýa

Batareýa / AC ähmiýetli tertibi saýlamak

Awto-sazlama ýygylygy 50 / 60Hz

50% ýükde çykyş tolkun formasy, THD<10%

Gurlan zarýad beriji häzirki gözegçilik ediji

Batareýanyň görnüşini saýlaň

PFC zarýad funksiýasy 3 basgançakly akylly güýçlendiriji

CE şahadatnamasy UL standarty

Aragatnaşyk RS232 (islege görä)

AP seriýasy

2 GEN.

1kW-dan 6kW-a çenli

1

PSW7 seriýasyna esaslanýar

Doly kubok transformatory

PFC zarýad funksiýasy 4 basgançakly akylly güýçlendiriji.

LCD displeý (islege görä)

Awtoulag generatorynyň başlangyjy (islege görä)

APP seriýasy

3 GEN.

1kW-dan 6kW-a çenli

2

AP seriýasy

Pes boş sarp etmek

100% ýükde çykyş tolkun formasy, THD<10%

Gurlan MPPT Gün zarýad beriji dolandyryjy (islege görä)

HP we HPV seriýalary

4 GEN.

1kW-dan 18kW-a çenli

1_gezshou

APP seriýasynda esas

100% ýükde çykyş tolkun formasy, THD<7%

Netijelilik 88% -e çenli

Pes boş sarp etmek

120Amp çenli zarýad derejesi

8 ms Utility we batareýanyň arasynda adaty geçiriş wagty

LCD displeý

Batareýanyň temperatura datçigi (BTS)

HP-mini seriýasy

5 GEN.

600W ýa-da 1000W ýa-da 1500W

DSC_2140-220x220

HP seriýasy bilen birmeňzeş

Ownuk daşky ululygy

YIY Önümler üçin amaly ýagdaýlar

YIY-önümler-amaly-ýagdaýlar

Müşderilerimizden wideo

Kompaniýanyň tertibi
Serviceörite hyzmat
Nädip sargyt etmeli
Sorag-jogap
Sorag
Kompaniýanyň tertibi

“Yiyuan Electric Co., Ltd.”, elektrik üpjünçiligi ulgamlary üçin elektrik energiýasy önümlerini öndürmekde ýöriteleşen ýokary we täze tehnologiýa kärhanasydyr.Esasy önümlerimiz Awtomatiki naprýa .eniýe sazlaýjylary (AVR), üznüksiz elektrik üpjün edijileri (UPS), inwertorlar (INV), gyssagly güýç çeşmesi (EPS), batareýa güýçlendirijileri we batareýa energiýa saklaýyş ulgamy (ESS) we ş.m.

Hil we ygtybarlylyga bolan ünsümiziň netijesinde önümlerimiz TLC & CCCF tarapyndan tassyklandy.UL garaşýança CE, TUV, FCC, PCT we ISO9001 şahadatnamalaryna ýetdik.Ykdysady bahalarymyzdan we müşderi hyzmatymyzdan başga-da, önümlerimiziň dünýäde meşhurlyga we abraý gazanmagyna kömek etdi.

Sekiz ýyllyk ýöriteleşdirilen önümçilik, Russiýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Orta gündogar sebitleri, Demirgazyk Amerika we ş.m. ýaly önümlerimizi dünýä bazarynda iň köp satdy we dünýädäki müşderiler tarapyndan gowy abraý gazandy.

Serviceörite hyzmat

Ⅰ, OEM / ODM:
Müşderilerimizden öndürilen önümiň gurluşy, Önümiň daşky görnüşi, LOGO korpusy, guty we ulanyjy el bilen çap etmek we ş.m.

Ⅱ, lomaý satuw:
OEM ýa-da ODM üçin biziň bilen iş salyşmasaňyz, biziň markamyz üçin biziň bilen işleşmäge hoş geldiňiz.Markany dolandyrmakda anyk pikir we bazary giňeltmek üçin gowy ukybyňyz bolmaly.

Ⅲ, Paket dizaýny:
OEM üçin möhüm iş maksatlaryna ýetmäge kömek etmek üçin mugt paket dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Kompaniýaňyza güýçli logo ýa-da katalog kitaby gerek bolsa, arzan dizaýn hyzmatlary barada soraň.

Ⅳ, Fotosurat:
Sargyt bereniňizden soň, bazary ösdürmek we satuwy höweslendirmek üçin önüm suraty hünärmenine mätäç bolup bilersiňiz, mugt Fotografiýa hyzmatymyzy bize habar beriň we lezzet alyň.

Ⅴ, Gözleg gullugy:
Haçan-da, biziň pudagymyz bilen baglanyşykly başga bir Hytaý elektrik önümleri gerek bolsa, özüňize laýyk öndürijini tapmagyňyzy agent hökmünde soramagyňyzy haýyş edýäris.Hytaý öndürijileriniň arasynda gowy aragatnaşyk bar.Bäsdeşlik bahasyny we gowy üpjün edijini almaga kömek edýän kanuny kompaniýadyrys.

Nädip sargyt etmeli

Biz bilen habarlaşyň
1. Aşakdaky düwmeden gözleg iberiň
2. Send E-mail to sales@yiyen.com
3. SKYPE-de söhbet
4. Bize jaň ediň + 86-577 27772136, 27772122

Jikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşyň
1. Sitirimizi alyň
2. Modelleri we mukdaryny tassyklaň
3. ippingük daşama tölegini we umumy bahasyny tassyklaň
4. PI tassyklaň

Töleg ediň
T / T (Bank Transfer) / Western Union we ş.m.

Harytlary eltip bermek
Harytlar töleg tassyklanandan soň ASAP iberiler.

Harytlary alyň
1. acoluň yzyny yzarlamak üçin yzarlamak belgisini alyň
2. Bölüm gelende eltip bermegiňizi haýyş edýäris

Sargyt gutardy
Gutlaýarys!Sargyt gutardy

Sorag-jogap

1, 100pc-den kiçi sargyt kabul edilýärmi?
Hawa, onlaýn dükanymyzda ownuk sargyt satyn alyp bilersiňiz
2. Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?
T / T, L / C Görýäris, PAYPAL, Western Uion, Kredit kartoçkasy ýa-da MoneyGram.
3. Gowşuryş wagtyňyz näme?
Bizde köp önüm bar, eltip beriş wagty 3 iş gününiň içinde bolar .
4. Sargytymy nädip ibermeli?Howpsuzmy?
Ownuk paket üçin ony DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS ýaly Express tarapyndan ibereris.“Gapydan gapy” hyzmaty.Uly paketler üçin, howa ýa-da deňiz arkaly ibereris, bukjanyň howpsuzlygyny üpjün ederis.
5. A, FROM E ýa-da C / O-dan teklip edip bilersiňizmi?
Mesele ýok, bu şahadatnama üçin hökümete ýüz tutarys.
6. Bazaryňyz nirede?
Önümlerimiz Eastakyn gündogarda, Italiýada, Awstraliýada we Malaýziýada we ş.m.
7. LOGO-ny ulanyp bilersiňizmi?
Hawa, logotipiňizi gowy hil we uly QTY bar bolsa ulanyp bileris.
8. YIWU ýa-da GUANGZHOU-a haryt iberip bilersiňizmi?
Mesele ýok, YIWU we Guanç Guangzhououda müşderilerimiz köp.
9. Haýsy şahadatnamaňyz bar?
Bizde CE, ISO, IP65, ROHS bar.
10. Katalogyňyz barmy?Productshli önümleriňizi barlamak üçin katalogy iberip bilersiňizmi?
Hawa, hatar bilen habarlaşyň ýa-da bize e-poçta iberiň, soň katalogy ibereris.
11. Bahalaryň sanawynda ähli önümleri öz içine alýarmy?
Bizde diňe salgylanma üçin önümleriň bahasy sanawy az.Beýlekiler üçin haýyşyňyzy bize haýyş bilen iberiň, şoňa görä sitata bereris.
12. Önümiňizi katalogyňyzdan tapyp bilemok, diňe nomeri ýok.ýa-da surat, meni gözlärsiňizmi?
Katalogymyzda önümlerimiziň köpüsini görkezýär, käbirleri täze, täzelenmedik, şonuň üçin nomer bölümi bilen habarlaşyp bilersiňiz.ýa-da surat.
13. Täze galyp ýasamagy sorap bilerinmi?
Elbetde, dizaýn we siziň üçin öndürmek üçin 2-5 sany nusga hödürläň.
14. Täze galyp näçe wagt ýasamaly?
Nusgalaryň çylşyrymlylygyna baglylykda 30-45 gün.

Sorag
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň