Işjeň wolt kondisioneri (AVC)

Gysga düşündiriş:

Naprýa Sageniýäni düzetmek, ulaltmagy düzetmek, üznüksiz naprýa Regenieni kadalaşdyrmak we naprýa .eniýe kompensasiýasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň gysgaça mazmuny:

YIY-AVC, duýgur senagat we täjirçilik ýüklerini naprýa .eniýeniň bozulmalaryndan goraýan inwertor esasly ulgamdyr. Çalt, takyk naprýa sageniýäni we ulaldylan düzedişi, şeýle hem üznüksiz naprýa regulationeniýäni we ýük naprýa .eniýesiniň öwezini dolmagy üpjün edýär.
YIY-AVC, üpjünçilik ulgamyndaky elektrik hil hadysalaryndan enjamlaryň immunitetini üpjün etmek üçin optimal döredildi.
AVC 主 图 3

Iş ýörelgesi:

YIY-AVC ýük bilen ýüküň arasyndaky häzirki ýolda bolmadyk iki öwrüjiden ybaratpeýdaly.Muňa derek, düzediş naprýa .eniýesini sanjym, arasynda öwrüliýän transformator arkaly gazanylýarpeýdaly we duýgur ýük.Bu konfigurasiýa gaty täsirli we täsirli usula getirýärýüküň negatiw täsirleriniň azalmagy bilen naprýa .eniýäni düzetmegi üpjün ediň.YIY-AVC batareýalary talap etmeýär, sebäbi düzmek üçin sag wagtynda zerur goşmaça energiýa çekýärpeýdaly üpjünçilikden düzediş naprýa .eniýesi.Üznüksiz tehniki hyzmat çykdajylary bilen baglanyşykly dälbatareýalary bilen YIY-AVC ulgamlary üçin eýeçiligiň bahasy gaty az.Mundan başga-da, YIY-AVC artykmaç ýüklenen ýagdaýynda içerki aýlaw ulgamyny öz içine alýarýa-da içerki näsazlyk ýagdaýy, ýüküň kömekçi enjamdan berilmegini dowam etdirýär.
未 标题 -2-05
AVC 主 图 5

Tehniki aýratynlyklar:

Haryt Tehnologiýa.Görnüş.
Kuwwat kuwwaty Leeke tapgyr: 10KVA-1800KVA
Üç tapgyr: 30KVA -3600KVA
Peýdaly giriş Kuwwat ulgamy Üç faza 380V + N (3P4W) 3 faza + bitarap (4 simli) 1
Merkez merkezi salgylanýar (TN-S)
Aralyk 220 V - amaly aralygy 187 - 253 V.
380 V - amaly aralygy 325 - 440 V.
Iň ýokary üpjün naprýa .eniýesi 130%
Quygylyk 50Hz / 60Hz ± 5Hz
Öçürmek - Dolandyryş ýoly 10 ms
Garmonika2 THDv <3%
Çykyş Naprýa .eniýe Nominal giriş naprýa .eniýesine gabat gelmek3
Düzgünleşdiriş tertibi aragatnaşyksyz
Ekwiwalent seriýa impedansy <4% (model aýratyn)
Dolandyryş modeli her etapda garaşsyz gözegçilik
Bölekleýin düzediş Derating şertleri 80% ýükde 1.0 PF, 100% ýükde 0.8 PF
Kuwwat faktory 0-dan yza galdy
Krest faktory 300%
100 göterim üpjünçilikden “Capacrty” -dan artykmaç ýük 21S üçin 150%, her 500-den bir gezek
Çykyş Netijelilik Adatça> 95%
Sag düzediş jogap Başlangyç <250ps Doly <1/2 aýlaw
Naprýatageeniýäni düzgünleşdirmegiň takyklygy <± 0,5% adaty, ± 2% iň ýokary
Sag düzediş takyklygy ± 4%
Üznüksiz düzgünleşdiriş aralygy ± 10%
Sag düzediş öndürijiligi5
Üç fazaly saglar
Leeke faza
30 s üçin 60% -den 100%, 10 s üçin 50% -den 90% -e çenli
30 s üçin 40% -den 100% -e çenli
Bölekleýin düzediş şertleri6 80% ýükde 1.0 PF / 100% ýükde 0.8 PF
Içerki aýlaw Potensial Model derejesiniň 100% (kVA)
Iň ýokary ýük göterijilik ukyby (aýlawda) 10 minut üçin 125% / 1 minut üçin 150% / 1 s üçin 500%
200 ms üçin 2000%
Geçiriş wagty <0,5 ms / Inwertora <250 ms aýlamak üçin
Ekwiwalent seriýa impedansy Adaty 2,5% aýlaň
Sanjym transformatory Transformator görnüşi Gury
Zolýasiýa IEC 60085 Termiki synp 200
Quygylyk 50 Hz / 60 Hz
Wektor topary Diii (delta + 3 garaşsyz sargylar)
Gorag Artykmaç / pes woltly gorag / çykyş / pes woltly gorag, giriş goragyndan giriş, ýylylyk goragyndan TX, ýükden goramak we ş.m. Içerki
Ekran 7 dýuým duýgur ekran Parametr dolandyryşy, güýç maglumatlary, displeý, näsazlyk gündeligi, taryhy egrilik çyzygy we ş.m.
Daşky gurşaw Işleýiş temperatura aralygy 0 ° C-den 50 ° C (32 ° F-dan 122 ° F)
Temperaturanyň peselmegi 40 ° C-den ýokary bolsa, iň ýokary 50 ° C-den 2% ýükläň
Işleýiş beýikligi <1000 m
Altrtude bilen baglanyşyk 1500 metrden ýokary her 100 metrde 1%.Iň ýokary 2000 m
Inwertor sowadyjy Mejbury howa çalşygy
Transformator sowadyjy Tebigy konweksiýa
Çyglylyk <95%, kondensasiýa däl
Hapalanmak derejesi 200%
Şowhun <75dBA @ 1 m
Iş temperaturasy -25 〜 + 45 ° C.
Saklaýyş temperaturasy -30 〜 + 70C
IP derejesi IP20

Amal maglumatlary:

未 标题 -2-06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň